Nominacje

Nominacje profesorskie

 

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn., zm.) tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 


O nadanie tytułu wnioskuje Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów i Rada Doskonałości Naukowej a od 1 stycznia 2021 r. tylko Rada Doskonałości Naukowej, a decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.

 

Nominacje sędziowskie


Zgodnie z artykułem 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent powołuje do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuje osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego: Sądu Najwyższego, sądów powszechnych (apelacyjnych, okręgowych, rejonowych), sądów administracyjnych (Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych) oraz sądów wojskowych(wojskowych sądów okręgowych, wojskowych sądów garnizonowych).

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 106i § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa mianuje na czas nieokreślony do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułu 5 paragraf 3 i 4 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.  Prawo o ustroju sądów administracyjnych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołuje na pięć lat do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym.


Uchwały „w sprawie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego” Krajowa Rada Sądownictwa przedkłada Prezydentowi RP.

Decyzję o powołaniu Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia. Indywidualne akty nominacyjne sędziowie odbierają z rąk Prezydenta i składają na Jego ręce ślubowanie.

Postanowienia o mianowaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym oraz do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym wymagają kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów.

 

Ponadto, prezydent powołuje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz prezesów Sądu Najwyższego; Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego; Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego;

Nominacje generalskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej nadaje stopnie generalskie oficerom Wojska Polskiego.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mianuje/nadaje stopnie generalskie m.in. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Finansów mianuje na stopnie generalskie w Służbie Celno-Skarbowej.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Sprawiedliwości nadaje stopnie generalskie w Służbie Więziennej.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów mianuje/nadaje stopnie generalskie w Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 

Nominacje ambasadorskie
 

Zgodnie z artykułem 133 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent  na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych powołuje i odwołuje Ambasadora Pełnomocnego i Nadzwyczajnego Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Pozostałe

 

Prezydent powołuje trzech członków Rady Polityki Pieniężnej (po trzech członków Rady powołują też Sejm i Senat);
Prezydent powołuje i odwołuje członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego;
Prezydent powołuje dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dwóch członków KRRiT powołuje Sejm, jednego – Senat);
Prezydent wnioskuje do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

Prezydent powołuje i odwołuje członków Rady Dialogu Społecznego;
Prezydent powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Prezydenta.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.