Nadanie obywatelstwa

 W myśl art. 137 Konstytucji Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Osoby zamieszkałe w Polsce (z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym) składają wnioski za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, a zamieszkałe za granicą - za pośrednictwem właściwego konsula.


Wniosek, do którego dołączono wymagane dokumenty, wojewoda (albo konsul) wraz ze swoim stanowiskiem, przekazuje do Ministra Spraw Wewnętrznych, który po wyrażeniu swojej opinii, przesyła go do Prezydenta RP . Prezydent RP może jednak zdecydować - niezależnie od stadium postępowania - o bezpośrednim przekazaniu do Kancelarii Prezydenta stosownego wniosku.

Nadanie obywatelstwa polskiego lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. Natomiast nadanie obywatelstwa polskiego oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego tylko jednemu z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci w przypadku gdy: drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska bądź gdy drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie lub utratę przez dzieci obywatelstwa polskiego. W przypadku ukończenia przez małoletniego 16 roku życia, następuje to za jego zgodą.

Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego w drodze nadania przez Prezydenta RP oraz jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161) i dwa rozporządzenia Prezydenta RP: z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.927) w sprawie określenia wzoru formularz wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączonej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego oraz z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.928) w sprawie określenia wzoru formularz wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączonej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.