Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje ogólne
 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu:

 
 

Informacje sektora publicznego podlegające ponownemu wykorzystywaniu

 
Wniosek wnosi się w przypadku, gdy:

Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ust. 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
 
 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie informacji sektora publicznego w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Kancelaria może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego.

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio
w związku z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

 
 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.prezydent.pl/bip/, obejmują:

 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może określić inne warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w inny sposób niż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne warunki mogą być określone, jeżeli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666,
z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.), do których przysługują Kancelarii autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas Kancelaria określi w szczególności warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

Informacja o odpowiedzialności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji sektora publicznego.

 
Środki odwoławcze
 

Wnioskodawca, który otrzymał od Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty:

albo

 

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

W przypadku otrzymania sprzeciwu, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

W zakresie nieuregulowanym ustawą, do:

- stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).

 

Wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Szefa Kancelarii.

 

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku
o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia – za pośrednictwem Szefa Kancelarii – skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), z tym że:

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.