Poniedziałek, 24 listopada 2014

Konferencja pt.: „The Freedom Challenge in Southeastern Europe – Implications for Poland”

24 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja pt.: „The Freedom Challenge in Southeastern Europe – Implications for Poland” zorganizowana przez Prezydencki Program Ekspercki i Ośrodek Studiów Wschodnich. Panelistami byli Ana Maria Bromisa z chorwackiego Instytutu dla Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych, Alina Inayeh, dyrektor Black Sea Trust for Regional Cooperation w Bukareszcie, Milan Pajević, przewodniczący serbskiego think-tanku ISAC Fund, prof. Krassen Stanchev z Uniwersytetu Sofijskiego, prof. Dimitri Sotiropoulos z instytutu badawczego ELIAMEP i Uniwersytetu w Atenach oraz Alida Vračić, dyrektor bośniackiego think-tanku Populari.
 
Celem konferencji była wymiana doświadczeń związanych z przemianami ostatnich dwóch dekad w Polsce i krajach regionu oraz ocena polityki Rosji wobec Europy Południowo-Wschodniej. Konferencja składała się z zamkniętego seminarium dla ekspertów i urzędników oraz debaty publicznej.
 

Konferencję rozpoczęło przemówienie Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego. W swoim przemówieniu minister Michałowski stwierdził, że do tej pory Europa Południowo-Wschodnia nie była w wystarczającym stopniu obszarem zainteresowania polskiej polityki zagranicznej. Ta ostatnia była bowiem głównie skupiona na swoim sąsiedztwie oraz procesie akcesji do UE i NATO. - Czas najwyższy to zmienić. Polska, jako ważny gracz na arenie europejskiej, musi rozpocząć systemowe myślenie o relacjach z krajami tej części kontynentu – podkreślił. Minister przypomniał o obchodzonej w tym roku rocznicy 25-lecia polskiej wolności i haśle „Nie ma wolności bez solidarności”. -Tą właśnie zasadą powinniśmy się kierować w rozwoju relacji z krajami bałkańskimi. Polsce naprawdę zależy na rozwoju współpracy z krajami regionu oraz na tym, by umocnił się w nich europejski model oparty na liberalnej demokracji, wolnym rynku i rządach prawa – dodał Jacek Michałowski.

 

Minister podkreślił, że rosyjska agresja na Ukrainę jest tylko jednym z przejawów rewizjonistycznej polityki Rosji. Jej naczelnym celem jest podważenie porządku w Europie powstałego po zakończeniu zimnej wojny, którego fundamentem jest integracja euroatlantycka. Jednym z bardzo ważnych obszarów aktywności Rosji w ramach tej rewizjonistycznej polityki jest Europa Południowo-Wschodnia.  

 

W trakcie pierwszego panelu seminarium, który moderował Adam Balcer z Prezydenckiego Programu Eksperckiego Kancelarii Prezydenta RP dyskutowano o najważniejszych problemach związanych z ustanowieniem demokracji liberalnej opartej na rządach prawa. Poruszono kwestie przestrzegania zasad praworządności, walki z korupcją, reform systemu sądowniczego oraz wolności w życiu publicznym oraz implementacji unijnych standardów i prawodawstwa. Mówcy podkreślali, że dążenie do zbliżenia ze strukturami unijnymi a następnie unijny monitoring wymogło wiele istotnych zmian na sferach politycznych poszczególnych krajów. Jednak kluczowe znaczenie ma oddolna presja coraz bardziej asertywnych społeczeństw obywatelskich. Według panelistów wciąż istnieje potrzeba przeprowadzenia wielu reform oraz przezwyciężenia trudnego dziedzictwa dyktatur i autorytarnych reżimów. W tym procesie korzystna może być dla krajów Europy Południowo-Wschodniej wymiana doświadczeń i współpraca z Polską.

 

W ramach drugiego panelu moderowanego przez Spasimira Domaradzkiego z Prezydenckiego Programu Eksperckiego, poświęconego tematyce gospodarczej i społecznej, dyskusja skoncentrowała się na wyzwaniach, przed którymi stoją gospodarki krajów Europy Południowo-Wschodniej w wymiarze krajowym, regionalnym i europejskim. Podkreślono potrzebę poszukiwania nowych źródeł wzrostu gospodarczego. Mimo pewnych podobieństw sytuacja ekonomiczna państw Europy Południowo-Wschodniej nie pozwala jednak na wypracowanie wspólnego modelu rozwoju gospodarczego. Różnice pod względem rozwoju ekonomicznego są zbyt istotne. Rumunia będzie w najbliższych latach jednym z najszybciej rozwijających się krajów w UE i posiada potencjał energetyczny pozwalający jej na uzyskanie pełnej niezależności w tej sferze. Dla Bułgarii i Serbii sprawą priorytetową pozostają wyzwania energetyczne wynikające z zależności od rosyjskich surowców. Grecja wychodząca z kryzysu jest członkiem strefy euro. Z kolei na drugim biegunie jest Bośnia, która znajduje się w bardzo poważnym strukturalnym kryzysie ekonomicznym i nie rozpoczęła nawet transformacji oraz procesu integracji z UE. Paneliści uznali, że kluczowe znaczenie dla sukcesu transformacji ma przekonanie do niego społeczeństw. Nierzadko są gotowe zaakceptować bolesne reformy. Jednak niezbędne jest uświadomienie im jak bardzo poprawiła się ich sytuacja materialna dzięki już dokonanym przemianom. Według panelistów kraje Europy Południowo-Wschodniej będą rozwijać relacje ekonomiczne z krajami trzecimi (Chiny, USA, Rosja, Turcja), jednak priorytetowe znaczenie zachowa dla nich Unia Europejska. Powinny także postawić znacznie większy nacisk niż dotychczas na rozwój współpracy regionalnej.  

 

Konferencję zakończyła debata publiczna prowadzona przez Martę Szpalę z Ośrodka Studiów Wschodnich, poświęcona relacjom państw Europy Południowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską. Paneliści skoncentrowali swoją uwagę na zróżnicowanej reakcji na agresję Rosji na Ukrainę w poszczególnych krajach Europy Południowo-Wschodniej. Według panelistów te różnice wynikają z odmiennych doświadczeń historycznych w relacjach z Rosją, aktualnych wyzwań dla ich integralności i suwerenności, a także różnego charakteru relacji gospodarczych z Federacją Rosyjską. Podkreślano, że Rosja odgrywa dość ważną rolę jako partner gospodarczy, szczególnie w sektorze energetycznym dla wszystkich krajów Europy Południowo-Wschodniej oprócz Rumunii. Jednak jej znaczenie jest przeważnie wyolbrzymiane. Kluczowe znaczenie ma powiększenie wiedzy społeczeństw Europy Południowo-Wschodniej na temat prawdziwej skali współpracy ich państw z Rosją. Badania opinii publicznej pokazują, że w wielu krajach regionu dominują mity na temat rzekomego wielkiego wsparcia rosyjskiego, na przykład pomocy rozwojowej i humanitarnej. Na nich następnie opiera się bardzo pozytywny wizerunek Rosji, często bardzo słabo znanej w regionie.  

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.