Wtorek, 4 maja 2021

Do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Pan

Marek Zirk-Sadowski
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
 
Uczestnicy 
Zgromadzenia Ogólnego
Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
 
 
 
Szanowny Panie Prezesie!
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Sędziowie! 
Szanowni Państwo!
 
Pragnę przekazać moje pozdrowienia wszystkim uczestnikom Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, które choć odbywa się w formule hybrydowej, podyktowanej względami bezpieczeństwa i wymogami sanitarnymi, ma przecież charakter otwarty i publiczny. Dziękując za zaproszenie na doroczne Zgromadzenie Ogólne, 
podczas którego zaprezentowana zostanie „Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2020 roku”, pragnę jednocześnie złożyć wyrazy szacunku wobec roli, jaką odgrywa Naczelny Sąd Administracyjny w konstytucyjnym modelu wymiaru sprawiedliwości. 
 
Naczelny Sąd Administracyjny jest jednym z najwyższych organów władzy sądowniczej w Polsce. Sprawując nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych, rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów i podejmuje uchwały wyjaśniające zagadnienia prawne oraz rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości NSA na mocy obowiązujących ustaw. Jest ważnym elementem zapewniającym sprawiedliwe procedury administracyjne 
i chroniącym obywateli przed arbitralnym działaniem władzy publicznej. 
 
Rolę Naczelnego Sądu Administracyjnego określa Konstytucja, czyniąc go strażnikiem legalności działań administracji publicznej. Ustawa zasadnicza akcentuje także podleganie sędziów NSA wyłącznie Konstytucji i ustawom. Sędziowie NSA, rozstrzygając sprawy o charakterze skomplikowanym czy precedensowym, a także o doniosłych skutkach dla państwa, 
rozumianego jako dobro wspólne, i dla obywateli, w pierwszym rzędzie muszą kierować się postanowieniami Konstytucji, w tym zasadami demokratycznego państwa prawnego, legalizmu czy trójpodziału władzy. 
 
Obywatele potrzebują sprawnego i niezawisłego systemu sądownictwa administracyjnego, zapewniającego sprawiedliwe rozpatrzenie sporu pomiędzy jednostką a organem władzy publicznej, który w procesie stosowania prawa zajmuje zawsze pozycję dominującą. Powszechne jest oczekiwanie, iż działanie organów administracyjnych powinno być oparte wyłącznie o obowiązujące przepisy prawa. Równie istotna jest zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji. Sądowa kontrola administracji jest więc kluczowa dla ochrony wolności i praw jednostki i jako taka stanowi jeden z filarów demokratycznego państwa prawnego. W państwie takim potrzebne są instytucje stojące na straży legalności i rzetelności działania organów władzy publicznej. Dlatego tak ważna jest działalność Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz dążenie do stałego usprawniania i upraszczania postępowań sądowoadministracyjnych tak, aby dostęp do nich był powszechny i jak najłatwiejszy.
 
Szanowni Państwo!
 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zbiega się w czasie z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ten niezwykle doniosły akt prawny trwale ukształtował nasze postrzeganie prawa i ustroju. Jego celem było uporządkowanie systemu rządów, ale także poszerzenie kręgów uczestnictwa w narodzie politycznym, a zatem sformułowanie na nowo idei obywatelskiej. Konstytucja była więc nie tylko aktem dziejowym, próbą ratowania będącej w kryzysie Rzeczypospolitej, ale także ważnym aktem ustrojowym, zmieniającym myślenie o państwie. Tę prawną spuściznę Konstytucji docenił również nasz historyczny sojusznik i przyjaciel – państwo litewskie. Od 2007 roku 3 maja na Litwie obchodzony jest jako święto państwowe. Ta ideowa i historyczna wspólnota znalazła swój wyraz we wczorajszym uroczystym posiedzeniu Zgromadzenia Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Posłów Republiki Litewskiej z udziałem Prezydenta Litwy. 
 
Chlubne polskie tradycje konstytucyjne warte są podkreślenia również w kontekście dzisiejszego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, który, sam będąc konstytucyjnym organem władzy sądowniczej, w zakresie swojego orzekania bierze pod uwagę wspomnianą już wyżej zasadę zgodności z Konstytucją przepisów prawa będących podstawą rozstrzygnięcia poprzez zastosowanie tzw. wykładni prokonstytucyjnej. W ten sposób działają Państwo na rzecz wzmacniania zaufania obywatela do państwa oraz stoją na straży przestrzegania zasady proporcjonalności ingerencji w status jednostki.
 
Panie Prezesie! Panie i Panowie Sędziowie! Dziękując za Państwa dotychczasową działalność, życzę Państwu owocnego przebiegu Zgromadzenia Ogólnego oraz szybkiego powrotu do normalnego sposobu funkcjonowania, wolnego od ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Proszę przyjąć moje wyrazy szacunku wobec Państwa pracy i zaangażowania dla dobra Rzeczypospolitej, a także życzenia dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności.

 

Z wyrazami szacunku!
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

Podczas zgromadzenia list odczytała – w imieniu Prezydenta RP – Sekretarz Stanu w KPRP Małgorzata Paprocka.

Pliki do pobrania

List Prezydenta RP do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.