Wtorek, 5 listopada 2019

Regulamin uroczystości Narodowego Święta Niepodległości

Regulamin uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2019 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego:

 

 1. Wstęp na teren uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości organizowanej w dniu 11 listopada 2019 r. o godz. 12.00 na Placu Marszałka J. Piłsudskiego W Warszawie jest nieodpłatny.
 2. Organizatorem Uroczystości jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wejście na teren organizowanej Uroczystości jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.
 4. Organizatorzy Uroczystości mogą odmówić wstępu na Uroczystość oraz przebywania na niej osobom:
 1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje
 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku Uroczystości,
 4. noszącym buty o metalowych zakończeniach,
 5. których ubiór uniemożliwia identyfikację.
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Uroczystości oraz porządek podczas trwania Uroczystości, poprzez m. in.:
 1. służby porządkowe
 2. udostępnienie pomocy medycznej.
 1. Uczestnicy Uroczystości oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie na którym odbywa się Uroczystość, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Uroczystości na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 2. Uczestnicy Uroczystości oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Uroczystości zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Uroczystości, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Uroczystości.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Uroczystości:
  a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  b) materiałów wybuchowych,
  c) wyrobów pirotechnicznych,
  d) napojów alkoholowych,
  e) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  f) transparentów.
 4. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Uroczystości oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej działalności zarobkowej podczas trwania Uroczystości.
 5. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
 1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 2. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niedozwolone,
 3. sprawdzenia uprawnień osób do przebywania na Uroczystości, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Uroczystości,
 4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Uroczystości, a w przypadku nie wykonywania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Uroczystości,
 5. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 1. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z terenu Uroczystości osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Uroczystości.
 2. Członkowie służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni, m.in. w:
 1. ręczne wykrywacze metalu,
 2. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 1. Sprzęt obsługujący Uroczystość stanowi: sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, telebimy, wygrodzenia (barierki ochronne) oraz trybuny.
 2. Organizatorzy wyznaczają strefy podziału Uroczystości: sektor A (wstęp wyłącznie za okazanym imiennym zaproszeniem) sektor B (wstęp ogólnodostępny – bez wymaganych zaproszeń).
 3. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas Uroczystości.
 4. W czasie Uroczystości Organizatorzy oraz Uczestnicy Uroczystości, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 5. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz poprzez wywieszenie w miejscu Uroczystości i może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatorów Uroczystości, przy czym zmiana nie może naruszać praw uczestników Uroczystości nabytych na podstawie treści regulaminu obowiązującej przed jego zmianą.

 

Zgodnie z treścią Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.U. UE.L Nr 119, str., Dz.U. UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) osoby biorące udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, organizowanej w dniu 11 listopada 2019 roku na Placu Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatorów uroczystości i osoby upoważnione przez Organizatorów, w tym do upubliczniania wizerunku w mediach, na stronie internetowej Kancelarii Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w mediach publicznych i społecznościowych. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

 

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.