Czwartek, 3 października 2019

Komunikat w związku z wyrokiem TSUE

Wyrok TSUE  jest  rozstrzygnięciem czterech pytań skierowanych do Trybunału przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

  1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wydany 3 października br. oddaje w pełni intencję ustawodawcy europejskiego, jaka towarzyszyła mu przy wydaniu dyrektywy Rady 93/13/EWG. Intencją tą jest pełna i rzeczywista ochrona słabszej strony stosunku prawnego, jaką jest konsument, będący w tym przypadku klientem banku, w relacji z przedsiębiorcą. Celem mechanizmów wprowadzonych we wskazanej dyrektywie było całkowite wyeliminowanie abuzywnego postanowienia z umowy i zaprzestanie jego dalszego stosowania.   
  2. Wyrok, choć korzystny dla konsumentów, nie wywoła żadnych automatycznych skutków prawnych. Tak, jak dotychczas, osoby uznające, że ich umowy kredytowe zawierają postanowienia abuzywne będą musiały skierować sprawę do sądu. Sądy będą badały każdą ze spraw w sposób indywidualny.
  3. Istotnym dla konsumentów skutkiem wydanego wyroku jest to, że rozwiane zostały wątpliwości dotyczące tego czy sąd orzekający w danej sprawie może postanowienie abuzywne zastąpić przepisami krajowymi. W wydanym orzeczeniu TSUE wyraźnie wskazał, że postanowienie uznane za abuzywne nie może być zastąpione przez polskie przepisy prawa cywilnego.
  4. Ważne jest również uznanie przez Trybunał, że prawo unijne nie stoi na przeszkodzie w stwierdzeniu przez sąd polski nieważności umowy jeśli umowa, po usunięciu klauzuli abuzywnej, w ocenie sądu, nie może być dalej wykonywana. Warunkiem wydania takiego rozstrzygnięcia jest jednak uzyskanie zgody konsumenta. Skutek eliminacji klauzuli abuzywnej zawsze musi bowiem uwzględniać interes konsumenta. 
  5. Wyrok TSUE nie zmienia przepisów krajowych, lecz pomaga je stosować w poszanowaniu norm prawa europejskiego.
  6. Podkreślić również należy, że wyrok Trybunału nie stoi w sprzeczności z regulacjami przyjętymi w ustawie z 4 lipca br. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy była zmiana mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są obowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Osoby korzystające z pomocy w spłacie kredytu mogą w taki sam sposób, jak osoby z niej niekorzystające, skierować do sądu pozew i uzyskać orzeczenie w sprawie. 
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.